Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Hírek
Az intézmény felépítése
Óvoda
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola
Általános iskola
Szakiskola
Készségfejlesztő iskola
Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Nagybajomi Tagintézmény
Digitális oktatás
Tehetséggondozás
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Kiválóra akkreditált tehetségpont
Tehetségtanács
Bázisintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Referenciaintézmény
Ökoiskola
Iskolakert
"Jó gyakorlatok"
Kompetencia alapú oktatás
Hallgatói képzés
Pályázatok
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Kitüntetések, díjak
Eszközkölcsönző
Kapcsolat
Külföldi kapcsolatok
Információk szülőknek
COVID-19
"Add a kezed" Alapítvány
Médiatár
Üzenet - Facebook

A készségfejlesztő iskola célja


A készségfejlesztő iskola célja, hogy az értelmileg akadályozott tanulók tanulmányaik befejeztével viszonylag önálló életet éljenek, legyenek képesek irányítással egyszerű munkafolyamatok elvégzésére, rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyekkel alkalmazkodni tudnak a családi és munkahelyi közösségekbe.

Cél az értelmükben akadályozott fiatalok segítése szocializációjukban, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, munkavégző-képesség, szabályok interiorizált elsajátításában.

A készségfejlesztő iskolai képzés olyan életvezetési ismeretek kialakítását tűzi ki célul, amely a mindennapi élet gyakorlati ismereteinek felhasználásával képessé teszik a tanulókat kiscsoportos lakóotthonokban, családban, napközbeni foglalkoztatással illetve védőmunkahelyi vagy integrált munkahelyi munkával, viszonylag önálló életet élni.

 

A célok érdekében a készségfejlesztő iskola feladata


Elsődleges, hogy alakítsa ki azokat a kompetenciákat, amelyek alapvetően befolyásolják a felnőtt élet minőségét, biztosítják a minél teljesebb önállóságot az életvitel során.

Alakítsa ki a monotónia tűrést, hiszen az általuk végezhető munkák általában egyhangúak.

 

A készségfejlesztő iskola négy évfolyamos

9. és 10. évfolyamon: általános és pályaorientációs ismeretek, jártasságok, készségek elsajátíttatása

11. és 12. évfolyamon: készségfejlesztő iskolai kerettanterv alapján egyszerű munkafolyamatok elsajátíttatása az életkezdéshez és a társadalmi integrációhoz.

 

Feladatok a 9-10. évfolyamon:

 • a tanulók kommunikációs szintjének fejlesztése
 • kulturált társalgás, magatartási szokások kialakítása
 • ismeretek nyújtása a természeti – társadalmi környezetről
 • egyszerű összefüggések feltárása, ok-okozati kapcsolat felismerése
 • önismeret kialakítása, elmélyítése

 

Feladatok a 11-12. évfolyamon:

 • a kognitív képességek folyamatos szinten tartása, erősítése
 • az elméleti ismeretek gyakorlatba ágyazott elsajátíttatása
 • rendszeres, folyamatos munkavégzéshez szükséges személyiségjegyek (figyelem, pontosság, megbízhatóság, kitartás, fegyelem, felelősség, társaik és önmaguk munkájának megbecsülése) fejlesztése, erősítése
 • egyszerűbb munkafogások elsajátításában, munkafolyamatok végzésében jártasság elérése
 • erősíteni a tanulókban a harmonikus munkakapcsolat kialakításának képességét
 • az eszközök, szerszámok rendeltetésszerű használatának megismertetése, elsajátíttatása
 • a rend iránti igény képességének kialakítása- a rend megteremtése, fenntartása, megóvása tekintetében
 • a tanulók esztétikai érzékének fejlesztése

 

Jelenlegi képzések a készségfejlesztő iskolában

 • konyhai kisegítő
 • háztartástan-életvitel

 

 Tanulói összetétel


A készségfejlesztő iskolában értelmileg akadályozott, 8. illetve 10. osztályt végzett tanulók oktatása, képzése folyik. 
A képzésbe belépő tanulók nagyon eltérőek képességeik, készségeik fejlettségi szintje tekintetében. Jelentős eltérés mutatkozik a tanulók szociokulturális hátterében is.

 

A Készségfejlesztő iskolai képzésbe kerülés feltételei

 • alapfokú iskolai végzettség 
 •  Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának érvényes szakértői véleménye

 

Személyi feltételek 

A készségfejlesztő iskolában a közismereti elméleti és gyakorlati tantárgyakat gyógypedagógusok oktatják. Az oktatásában külső óraadók is részt vesznek, valamennyien rendelkeznek a törvény által előirt szakképesítéssel.

 

Elvárásaink a képzésben résztvevő szakemberekkel szemben

 • módszerbeli felkészültségük a speciális elemeket is tartalmazza
 • személyiségük derűs, bizalmat sugárzó legyen
 • rendelkezzenek nagyfokú türelemmel, empátiás készséggel,
 • rendelkezzenek konfliktusmegoldó képességgel

                

Tárgyi feltételek


A gyakorlati képzés saját tanműhelyekben folyik.

A gyakorlati képzés területén a feladatok teljesítéséhez szükséges gépekkel, szerszámokkal, berendezésekkel, a balesetmentes munkavégzéshez szükséges munkavédelmi eszközökkel, védőfelszerelésekkel a belső tanműhelyek rendelkeznek.

A technikai, technológiai fejlődéssel pályázati lehetőségek kihasználásával igyekszünk lépést tartani.

Az elméleti oktatás területén megfelel az eszközellátottság, azonban a szemléletesebb, könnyebb elsajátítást elősegítő taneszközök körét folyamatosan bővítjük részben pályázatok, részben saját erő felhasználása útján.

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény