Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Hírek
Az intézmény felépítése
Óvoda
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola
Általános iskola
Szakiskola
Készségfejlesztő iskola
Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Nagybajomi Tagintézmény
Digitális oktatás
Tehetséggondozás
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Kiválóra akkreditált tehetségpont
Tehetségtanács
Bázisintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Referenciaintézmény
Ökoiskola
Iskolakert
"Jó gyakorlatok"
Kompetencia alapú oktatás
Hallgatói képzés
Pályázatok
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Kitüntetések, díjak
Eszközkölcsönző
Kapcsolat
Külföldi kapcsolatok
Információk szülőknek
COVID-19
"Add a kezed" Alapítvány
Médiatár
Üzenet - Facebook

 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

 
 
 

                      Kaposvári Bárczi Gusztáv Tehetségpont
 

                    éves programja

 

 

                                                                                              

 

A módszertani központ elkötelezett arra, hogy egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson a minőségi szolgáltatásokhoz. A tehetséggondozás az esélybiztosítás kiemelt területe, melynek középpontjában a tehetség azonosítása, a tehetséggondozás, a tehetségek segítése (tehetség-tanácsadás), az együttműködés különféle formái és a hálózati tanulás áll.
A tehetséggondozás az intézmény működési struktúrájából adódóan több szinten, komplexen jelenik meg.
Egyrészt intézményen belül, a tehetséges sajátos nevelési igényű gyermek tehetségének felismerése és tervszerű fejlesztése, az akadályozó tényezők elhárítása,
másrészt a gyermekek tehetséggondozásában érintett szakemberek felkészítésében való aktív közreműködés, gyakorlati példák nyújtása, programkidolgozás, felkészítés  a tehetséggondozással együtt járó új pedagógusszerepekre.

Tanulókra irányuló programok

A gyermekek fejlesztése több tehetségterületre fókuszáló, komplex fejlesztéssel biztosított. A speciális és egyénre szabott módszerek egységben kezelik a tehetséggel összefüggő erős oldal támogatását, a gyenge oldal fejlesztésével és a motiváció folyamatos fenntartásával.

A pedagógusok a tehetségfejlesztést individualizált  környezetben, a gyermek, a tanuló aktuális fejlődése szempontjából legoptimálisabb színtéren és tanulásszervezési mód segítségével valósítják meg, tudatosan tervezett, a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe vevő fejlesztési tervek készítésével, tanórai differenciálással, a kompetencia alapú oktatással és a sokszínű tanórán kívüli tevékenységekkel:

Sport (úszás, judo, korcsolya, labdarúgás, atlétika)
Művészetek (rajz, tűzzománc, néptánc, agyagozás, tánc, dob-konga, fotó, dráma)
Tanulmányi és szakmai verseny (házi, megyei, országos versenyre való felkészülés)
Témahetek, projektek
Szakkörök
Kollégiumi foglalkozások a tehetséges vidéki tanulók számára


Tervezett tevékenységek:


1. Tehetségek felkutatása:

a) A kipróbált szűrőprogrammal: 

A mérés célcsoportja az általános iskolák 5. osztálya, célja azoknak a tehetségeknek a felkutatása, akik nem szembetűnően, de mégis nagyon tehetségesek, a „szunnyadó tehetségeknek” felfedése, azon tehetséges gyerekek támogatása, akik a program nélkül nem kerülnének feltétlenül reflektorfénybe. A kutatások eredményei szerint ebben a korban már többnyire megjelenik a specifikus képesség, így ebben a korosztályban megvalósulhat a hatékony speciális tehetségfejlesztés. A mérés tartalma az intellektuális teljesítmény, motiváció, valamint a kreativitás.
Humánerőforrás: iskolapszichológia hálózat tevékenységében közreműködő pszichológus-pedagógus
2. Tanulók tehetségének gondozása:

A pedagógusok differenciális szemlélettel közelítik meg a tanulók tehetségének fejlesztését, egyéni lehetőségeikhez mért sikerorientált fejlesztést, a képességek széleskörű kibontakoztatását szorgalmazva tanórán és tanórán kívül: tehetséggondozó szakkörökön, egyéni foglalkozásokon.
A tehetségfejlesztés alapja a hatékony tanuló-megfigyelés, az erős és gyenge oldal meghatározása, a fejlesztés egyensúlyát biztosító tervezés.
A tehetséggondozás team-munka, résztvevői: a fejlesztését végző szakember, mentor, tehetség-tanácsadó, a munkájukat támogató, szervező tehetség-koordinátor.

Tehetségterületek:

Sport:

A különféle sportágak megismertetését és a tanulók megfigyelését követően, tanórai keretek között differenciálással, szakkörökön, tehetséggondozó foglalkozásokon külön tervezéssel, fejlesztéssel, versenyeztetés, úszás, atlétika, judo, labdarúgás, korcsolya területén.


Művészetek, dráma:

A képzőművészetek terén tehetséges gyerekek, fiatalok rajz, tűzzománc, fotó  és agyagozás területén fejlesztik kreativitásukat, kézügyességüket, ismerik fel  a környezet értékeit, szereznek széleskörű vizuális élményt.
A néptánc, tánc foglalkozások a fejlett mozgáskultúra kialakulását, a  hagyományok ápolását szolgálják. A zene, a közös éneklés segíti a pszichés gátlások legyőzését, a magatartásproblémák kezelését.


Tanulmányi és szakmai versenyek:
 
Tanórai dúsítás, gyorsítás, egyéni felkészítés nyújt segítséget a kompetenciák bővítéséhez.


Témahetek, projektek

Egy-egy téma indirekt feldolgozása, amely lehetőséget teremt az önálló ismeretszerzés fejlesztésére, az érdeklődésnek megfelelő témák bővebb feldolgozására, a gyakorlati tapasztalatszerzésre.
Téma:
Advent
Veszélyben a világ

Tehetséges gyerekek mentorálása – mentorprogramok

A gyermekkel, a tehetségfejlesztést végző szakemberrel, szülővel, szükség szerint a tehetség-tanácsadóval együttműködve a tehetséges gyermek fejlődésének támogatása, a fejlesztés szervezése, érzelmi támasz nyújtása, motiváció szinten tartása, életpálya-, életút-tanácsadás.

Rendelkezésre álló humán erőforrás:
A tehetséggondozás területén 30 órás akkreditált továbbképzéseken tanúsítványokat szerzett pedagógusok

Tehetséggondozást, mentorálást  végző szakemberek:

Kovácsné Solymossy Mária     gyógypedagógiai tanár, gyógytestnevelő, rehabilitációs
                                               úszásoktató
Pilbauer István                 testnevelő tanár, gyógytestnevelő, judo sportoktató
Golubics Zoltán                gyógypedagógiai tanár, sportoktató
Szőke Andrea                   tanító-testnevelés szakkollégium
Horváthné Kovács Ildikó    gyógypedagógiai tanár, rajztanár
Horváth Zoltán                 gyermekfelügyelő
Czimmermann Emília        gyógypedagógiai asszisztens, lovasterápiás asszisztens
Mészáros Orsolya             tanár, gyógypedagógiai tanár, romológus
Varga Béla                       tanár
Pucz András                     gyógypedagógiai tanár

További támogatók:
Dr. Benczéné Csorba          Margit intézményvezető
Csikvárné Takács Anikó      módszertani központ városi vezetője, tanfolyami tréner, mentor
Klenovitsné Zóka Tünde     intézményegységvezető, gyógypedagógiai tanár, mentor
Kovács Attila                     főigazgató-helyettes, mentor
Feketéné Póré Mária          gyógypedagógiai tanár, mentor
Szabóné Tátrai Katalin        kollégium- vezető, gyógypedagógiai tanár, mentor
Molnárné Hoffmann Anita    gyógypedagógiai tanár, mentor
Talpas Imréné                    gyógypedagógiai tanár, mentor

Tehetség-tanácsadás

Nevelési tanácsadás és iskolapszichológiai hálózattal tehetség-tanácsadás biztosítása az intézmény falain belül és a partnerintézmények tanulói részére a tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tanulási problémák, motiváció, érzelmi támogatottság területén

A tehetség-tanácsadást biztosító team:
Szigeti Mónika         pszichológus, gyógypedagógiai tanár, terapeuta
Mráv Nikoletta         pszichológus, gyógypedagógiai tanár, bölcsész és tanár
Buzsáki Tünde         pszichológus, gyógypedagógiai tanár
Franciskovics Eszter         pszichológus, tanár

Felelős: Táskai Erzsébet módszertani központ kistérségi vezető, tehetségkoordinátor

Pedagógusokra irányuló programok

„Továbbképző programok szervezése

A képzés témája és metodikája együtt adja át a képzés tartalmát. Az átadandó módszerek, eljárások a gyakorlatban is megjelennek, mint módszerek.

„A tehetség felismerése és gondozása óvodától középiskoláig”,
„A tehetséggondozás szerepe és lehetőségei a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében”
Tanórán kívüli tehetséggondozás lehetőségei, módszerei”

Felelős: Dr. Benczéné Csorba Margit intézményvezető

Jó gyakorlatok átadása, bevezetésének támogatása

„A siker kulcsa Te vagy!” A tehetséggondozás szerepe és lehetőségei a diákotthonban
„Mindenki tehetséges valamiben” A tehetséggondozás szerepe és lehetőségei az SNI tanulók fejlesztésében
Úszásoktatás szerepe a tehetséggondozásban

Felelős: Dr. Benczéné Csorba Margit intézményvezető
Táskai Erzsébet módszertani központ kistérségi vezető, tehetségkoordinátor

Filmbemutatók

A siker kulcsa Te vagy! című film  bemutatása, disszeminációja
A módszertani központ szakemberei által készített film bemutatja a tehetséggondozás, a hálózatépítés gyakorlatát, lehetőségeit, módszereit.

Felelős: Dr. Benczéné Csorba Margit intézményvezető


Pályaorientáció, életvezetési problémák segítése.

Felelős: Dr. Benczéné Csorba Margit intézményvezető


Szakmai tanácskozások, konferenciák, bemutató foglalkozások, hospitációs tréningek, tehetséggondozó műhelyek szervezése

Felelős: Dr. Benczéné Csorba Margit intézményvezető


Pályázati források keresése

Felelős:  Gara Katalin tehetségkoordinátor
             Kovács Attila főigazgató-helyettes
TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás:  „A siker kulcsa Te vagy!”című európai uniós projekt fenntartása

Felelős: Dr. Benczéné Csorba Margit intézményvezető, szakmai vezető
Táskai Erzsébet   projektmenedzser

Részétel a Géniusz program rendezvényein

Felelős: Dr. Benczéné Csorba Margit intézményvezető

Részvétel a Tehetség Barátok Körének tevékenységében

Felelős: Dr. Benczéné Csorba Margit intézményvezető

Együttműködés  az „Add a kezed!” Alapítvánnyal és  a Bárczi Diáksport Egyesülettel a tehetséggondozás feltételeinek biztosítására

Feladatmegosztás:

A tehetséggondozó programok megvalósításában területenként szakmai team működik együtt, melynek irányítását a tehetségkoordinátor végzi. Irányítja, szervezi és ellenőzi a tehetséges gyermekek fejlesztését, a mentori  fejlesztőprogramok megvalósítását.

A kiemelkedő képességű tehetségek fejlesztő programjában a tehetségfejlesztő tanárok mellett mentorok segítik a tehetséggondozást. Érzelmi támogatást, menedzselést nyújtanak a gyermeknek, szülőknek egyaránt.
A tehetséggondozás során a gyógypedagógus végzettséggel is rendelkező tehetségfejlesztő tanárok az erős oldal fejlesztését egységben kezelik a gyenge oldal megerősítésével.
                                                                    

 

 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény